O Nas Kontakt Aktualności Lokalizacja i dojazd Regulamin zwiedzania Regulamin Muzeum Gazownictwa
Aktualna wystawa Maszyny i urządzenia XIX wieku Piece i grzejniki Gazomierze i liczniki Latarnie gazowe Planowana wystawa Wirtualna wycieczka panoramiczna
Gaz źródłem światła Historia Gazownictwa Spotkania muzealne Publikacje z archiwum Wolskie rogatki 2015. Dzień otwarty w Muzeum Gazownictwa 71 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
Medal pamiątkowy Siatka i palnik lampy gazowej Koncesja z 1856 r. Wspomnienia Hymn Górniczy Wydawnictwa Kalendarium

MUZEUM GAZOWNICTWA

REGULAMIN MUZEUM GAZOWNICTWA W WARSZAWIE

 

 

                                                                        

W uzgodnieniu:                                                                                        Załącznik Nr 1 

                                                                                                   do Uchwały Nr 339/2011 
              Ministerstwo Kultury                                              Zarządu Spółki Polskie Górnictwo  
          i Dziedzictwa Narodowego                                               Naftowe i Gazownictwo SA            
   Departament Dziedzictwa Kulturowego                                

           DDK/2355/601R/19/11/AS                                                   
               z dnia 25 lipca 2011 r                                                                  
                                                                                                        
                                                                                                              
             

         

     

R E G U L A M I N

M U Z E U M   G A Z O W N I C T W A   w   W A R S Z A W I E

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1.

Muzeum Gazownictwa w Warszawie, zwane dalej „Muzeum”, działa w szczególności na podstawie:

   1. ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.);

   2. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.);

   3. postanowień niniejszego Regulaminu.


§ 2.

Założycielem Muzeum jest Spółka Akcyjna działająca pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna,
z siedzibą: 01-224 Warszawa, ul. Marcina Kasprzaka 25, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000059492, NIP 5250008028, REGON 012216736, zwana dalej „PGNiG SA”.


§ 3.

Muzeum jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną PGNiG SA nieposiadającą osobowości prawnej.


§ 4.

Siedzibą Muzeum jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 5.

Muzeum mieści się w dziewiętnastowiecznym budynku przemysłowym (G2),
przy ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.


§ 6.

Muzeum używa pieczęci z napisem „Muzeum Gazownictwa w Warszawie”.

 

Rozdział II

Zakres działania Muzeum

§ 7.

Celem działania Muzeum jest zachowanie substancji zabytkowej obiektów architektury dawnej Gazowni Warszawskiej jako
najwyższej rangi pomnika architektury przemysłowej oraz obiektów techniki i historii gazownictwa jako ważnego i cennego
świadectwa dziedzictwa kultury o charakterze materialnym miasta stołecznego Warszawy.


§ 8.

Muzeum realizuje cele, o których mowa w § 7, przez:

 1. gromadzenie zabytków i zbiorów oraz materiałów dokumentacyjnych, z zakresu historii powstania i rozwoju gazownictwa klasycznego, w tym m. in. gromadzenie urządzeń związanych z produkcją gazu miejskiego z węgla kamiennego (gazu świetlnego) oraz zbiorów bibliotecznych związanych z wiedzą historyczną o gazownictwie światowym i polskim;
 2. przechowywanie i zabezpieczanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania
  i bezpieczeństwo;
 3. zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji, w tym zapewnienie obsługi przewodnickiej dla odwiedzających Muzeum;
 4. informowanie o wartościach i treściach zgromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowej wiedzy historycznej, wartości nauki i kultury technicznej;
 5. udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 6. organizowanie wystaw stałych i czasowych, sesji naukowych, spotkań oraz lekcji muzealnych;
 7. uzupełnianie zbiorów i materiałów dokumentacyjnych, związanych z przemysłem gazowniczym i urządzeniami gazowymi, również uzupełnianie zbiorów bibliotecznych, w drodze zakupów, darowizn, przekazów oraz przyjmowania depozytów;
 8. inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zabytków, zbiorów, materiałów dokumentacyjnych oraz pamiątek historycznych;
 9. prowadzenie archiwum dokumentów i ich informatyzacja;
 10. organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, popularyzatorskiej, informacyjnej oraz podejmowanie przedsięwzięć, w tym plenerowych, promujących Muzeum i jego zbiory;
 11. wydawanie folderów, katalogów i przewodników;
 12. zabezpieczanie i konserwację zgromadzonych zabytków i zbiorów oraz prowadzenie niezbędnych prac konserwacyjnych
  i renowacyjnych;
 13. współpraca z osobami fizycznymi oraz z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami społeczno - kulturalnymi, działającymi w zakresie zbieżnym z działalnością Muzeum.

 

Rozdział III

Nadzór i zarządzanie Muzeum

§ 9.

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
a nadzór bezpośredni Zarząd PGNiG SA.
 

§ 10.

   1. Muzeum zarządza Kierownik Muzeum, którego powołuje i odwołuje Zarząd PGNiG SA.

   2. Kierownik Muzeum podlega bezpośrednio Dyrektorowi Biura Zakupów i Administracji i jest przed nim odpowiedzialny
       za całokształt działalności Muzeum.

   3. Kierownik Muzeum działa na podstawie udzielonego mu przez Zarząd PGNiG SA pełnomocnictwa.
 

§ 11.

   1. Kierownik Muzeum zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny.

   2. Do obowiązków Kierownika Muzeum, w szczególności należy:

 1. podejmowanie działań w sferze organizacyjnej i merytorycznej, zmierzających do funkcjonowania Muzeum na najwyższym poziomie;
 2. kierownictwo w sprawach edukacyjnych, organizacyjnych i administracyjno – finansowych;
 3. reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
 4. pełnienie nadzoru nad zbiorami i majątkiem Muzeum oraz nad ich ewidencjonowaniem;
 5. zapewnienie bezpieczeństwa zbiorom;
 6. przedkładanie Dyrektorowi Biura Zakupów i Administracji planu działania Muzeum, obejmującego:
 1. plan usług i kosztów,
 2. plan remontów i konserwacji środków trwałych,
 3. wnioski do planu inwestycyjnego;
 1. przedstawianie właściwym organom, instytucjom i Zarządowi PGNiG SA rocznych sprawozdań z działalności Muzeum.

 

 

Rozdział IV

Majątek i finansowanie Muzeum

§ 12.

   1. Majątek Muzeum jest własnością PGNiG SA i wykorzystuje się go dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

   2. Obsługę finansową i administracyjną Muzeum prowadzi PGNiG SA.


§ 13.

Działalność Muzeum finansowana jest ze środków:

   1. przekazywanych przez PGNiG SA;

   2. otrzymywanych od osób fizycznych oraz osób prawnych.

 

§ 14.

  1. Muzeum prowadzi, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:

 1. wynajmu pomieszczeń i terenu będącego w dyspozycji Muzeum;
 2. organizowania i obsługi sympozjów oraz konferencji naukowych, organizowanych w obiektach Muzeum;
 3. przygotowania i udostępniania zbiorów w celu kopiowania, sporządzania reprodukcji, fotografii lub sesji filmowej;
 4. wypożyczania do ekspozycji zbiorów.

  2. Dochody z działalności gospodarczej, również środki otrzymywane od osób fizycznych oraz osób prawnych,
      przeznacza się na finansowanie działalności, o której mowa w § 8.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 15.

  1. Likwidacja Muzeum może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu PGNiG SA po uprzednim powiadomieniu
      ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

  2. W przypadku likwidacji Muzeum Zarząd PGNiG SA powiadamia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków
      o dalszym postępowaniu w odniesieniu do zbiorów.
 

§ 16.

  1. Regulamin Muzeum, po jego uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
      wchodzi w życie z dniem podpisania Zarządzenia Prezesa Zarządu PGNiG SA w sprawie wprowadzenia
      w życie Regulaminu Muzeum Gazownictwa w Warszawie.

  2. Zmiany w Regulaminie Muzeum dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

  3. Regulamin zwiedzania Muzeum stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu Muzeum.

 

Home  |  Aktualności  |  O Nas  |  Oferta  |  Kontakt  |  Mapa strony  |  Projekt i wykonanie: Newtopia